Vegamot | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal | Kundeservice | Takster/Regler

Takster/Regler

Hva er takstene på E6 Trondheim -Stjørdal?

Vennligst se oversikt over takster og rabatter for E6 Trondheim - Stjørdal her.

Må jeg betale for passeringer av flere bomstasjoner innefor en time?

Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen.

Timesregel gjelder ikke på E6 Trondheim-Stjørdal, Krinsvatn eller fv. 714 Laksevegen.

Miljøpakken har timesregel innenfor hvert av sine syv bomsnitt. Det betales kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner innenfor samme bomsnitt i løpet av 60 minutter.

l forutsetter avtale og gyldig brikke.

OBS! Dersom du har avtale med sletting av data (anonym/sporfri avtale) så kan du risikere å ikke oppnå fordelen ved timesregel.
En forutsetning for timesregel er at brikken leses ved alle passeringer og at data overføres i korrekt rekkefølge.

Hva er månedstak?

Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.  

For E6 Trondheim - Stjørdal er det månedstak på 40 passeringer per bomstasjon for kjøretøy i takstgruppe 1. Månedstak gjelder ikke for takstgruppe 2. 

Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle betingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Hva er takstgruppe?

Priser og rabatter på de ulike bomanleggene er avhengig av hvilken takstgruppe kjøretøyet tilhører.

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

TAKSTGRUPPE 1

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3,5 tonn, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1. For at kjøretøy over 3,5 tonn skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

TAKSTGRUPPE 2

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, med unntak av biler som er registrert i kjøretøygruppe M1 (med gyldig brikke).
  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som brukes i næring: det er obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn som benyttes i næring i Norge å ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2. Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy.

På ferger med AutoPASS regnes takst ut fra kjøretøyets lengde. Dette gjelder også for bruk av brikken på Øresundsbron og Storebælt.

Er takstene tidsdifferensierte?

Tidsdifferensiering gjelder ikke passeringer på E6 Trondheim-Stjørdal.

I Miljøpakken er takstene tidsdifferensierte.

Det vil si at i tidsrommene mellom 07-09 og 15-17 er det egne regler. (Rushtids avgift)

Forutsetter gyldig avtale og brikke.

Se oversikten over takstene i de forskjellige bomstasjonene i Miljøpakken/E6 Trondheim-Stjørdal.

Må jeg betale bompenger for elbil?

Nullutslippskjøretøy: Det gis 50-100 prosent rabatt i hver takstgruppe avhengig av hva som er bestemt lokalpolitisk for det enkelte bompengeprosjektet. For takstgruppe 1 gis rabatten etter fratrekk av brikkerabatt.

Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Når du har registrert el-bilen på en AutoPASS-brikke fra et bompengeselskap, gjelder avtale for alle bomanlegg.

Bilendring kan meldes på "Min side". Avtale kan tegnes her.

Når en el-bil er registrert på en AutoPASS-brikke, hentes opplysningene om bilens drivstoffklasse fra Motorovgnregisteret, og rabatt settes automatisk i systemet .

Brikkedepositum gjelder også for elbiler. Depositumet på brikken må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis depositumet ikke betales, vil du fortsatt få faktura for alle passeringene.

Vegamot har egen web-side for takster og rabatter med AutoPASS-avtale. Trykk her for å åpne siden i ny fane. 

 

Er det fritak for innehavere av parkeringskort?

Med parkeringskort registrert på en AutoPASS-avtale passerer man gratis i bomringer tilknyttet byområder. 

Fritakgjelder parkeringskort med gyldighet på minimum to år, og for kun ett kjøretøy.

Dersom fritaket gjelder barn under 18 år kan fritaket knyttes mot to kjøretøy. Bomstasjonene på E6 Trondheim - Stjørdal er ikke del av en bomring, og det er derfor ikke fritak fra betaling for innehavere av parkeringskort.

Fritaket gjelder på følgende steder:


•       Askøypakken
•       Bergen
•       Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
•       Bypakke Grenland
•       Førdepakken
•       Haugesund
•       Kristiansand
•       Namsos
•       Nord-Jæren
•       Oslo og Bærum
•       Trondheim (Miljøpakken)
•       Harstad
•       Kråkerøyforbindelsen

Fritaket forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Hvis man får utstedt nytt parkeringskort når gyldigheten på det gamle går ut må kopi av nytt kort sendes til bompengeselskapet for at fritaket skal fortsette.

Dersom du ikke har avtale fra før kan du tegne avtale her.