Vegamot | Miljøpakken Trondheim

Miljøpakken Trondheim | Kundeservice | Takster/Regler

Takster/Regler

Særskilte regler ved Moholt

Bomstasjonene ved Moholt har særskilte regler:

Bompunktet ved Moholt består av to bomstasjoner, en ved Brøsetvegen og en ved Jonsvannsveien.
Passering gjennom begge bomstasjonene i løpet av et tidsvindu som også er tilpasset rushtrafikk fører til at passeringene blir annullert. 
Forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser:
 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

Tverrgående løsning

I tillegg til vanlig timesregel, så finnes det to tverrgående løsninger:  
 
1. Ved betalt passering i bomstasjonen i Bøckmans veg (stasjon nr 67), skal det ikke betales bompenger i bomstasjonene Sluppen bru (stasjon nr 55.) og Bjørndalen (Oslovn) (stasjon nr 54). Ordningen gjelder begge veier.
 
2. Ved betalt passering i bomstasjonen Tonstad (stasjon nr 70), skal det ikke betales bompenger i bomstasjonene Sluppen bru (stasjon nr 55) og Bjørndalen (Oslovn) (stasjon nr 54) Ordningen gjelder begge veier.
 
Dersom timesregel kommer i effekt i Bøckmannsvei eller Tonstad vil Sluppen bli belastet.
 
Begge tverrgående løsninger forutsetter gyldig AutoPASS-Avtale
 
Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser:
 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier..

 

 

Oversikt bomstasjoner Miljøpakken Trondheim og E6 Trondheim-Stjørdal

Se oversiktskart over bomstasjoner i Miljøpakken og E6 Trondheim-Stjørdal.

Innkreving i begge retninger hele døgnet. Automatisk innkreving med AutoPASS løsningen. Rabatt, timesregel og månedstak krever gyldig avtale og brikke.

Bomstasjoner i Miljøpakken

Bomsnitt Øst
Være (Malvikvegen)

Bomsnitt Sluppen
Nord for Sluppen bru (Tempevn)
Bjørndalen (Oslovn)
Nedre Leirfoss (Fossestuvn)

Bomsnitt Sør
Klett E6 Storlerbakken (flyttet lokasjon)
Klett rv707
Klett Røddeveien

Bomsnitt langs omkjøringsveien
Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen)
Haakon VIIs gt (vest for Omkjøringsvegen)
Landbruksvegen (ved IKEA)
Tungasletta (sør for Bromstadvegen)
Moholt (Brøsetvegen/Jonsvannveien)
Torbjørn Bratts veg (nord for Omkjøringsvegen)
Bratsbergveien (nord for Omkjøringsvegen)
Tempeveien (nord for Sluppenvegen)
Kroppan bru (Nordgående/Sørgående)

Bomsnitt Byåsen
Bøckmans veg (nord for Svalevegen)
Byåsvegen (sør for Havstadvegen)
Gamle Oslovei (nord for Skavlandsveg)

Bomsnitt Klæbu
Fv 885 Tillerbrua
Fv 704 Torgårdsletta

Bomsnitt Tonstad
Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør)

Bomstasjoner E6 Øst Trondheim-Stjørdal

Ranheim
Leistad
Hommelvik

Tidsdifferensierte takster

I Miljøpakken er takstene tidsdifferensierte.

Det vil si at i tidsrommene mellom 07-09 og 15-17 er det egne regler (rushtidsavgift). Rushtidsdavgift kreves ikke lørdag, søndag eller helligdager. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidsavgift.

Tidsdifferensiering gjelder ikke passeringer på E6 Trondheim-Stjørdal.

Se oversikten over takstene i Miljøpakken.

Biler i takstgruppe 1 har 20% rabatt i Miljøpakken både i og utenom rushtid, forutsatt gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle avtalebetingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

 

Timesregel

Miljøpakken består av syv bomsnitt. Det betales kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 minutter.

Timesregel forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

Timesregel gjelder ikke på E6 Trondheim-Stjørdal, Krinsvatn eller fv. 714 Laksevegen.

Månedstak

I Miljøpakken belastes en avtale for maks 110 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Dette gjelder passeringer foretatt i alle de syv bomsnittene i Miljøpakken. Månedstak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle betingelser:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

 

Takstgrupper

Priser og rabatter på de ulike bomanleggene er avhengig av hvilken takstgruppe kjøretøyet tilhører.

Disse takstruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

TAKSTGRUPPE 1

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3,5 tonn, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1. For at kjøretøy over 3,5 tonn skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

TAKSTGRUPPE 2

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, med unntak av biler som er registrert i kjøretøygruppe M1 (med gyldig avtale).
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som brukes i næring: det er obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn som benyttes i næring i Norge å ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2. Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy.

På ferger med AutoPASS regnes takst ut fra kjøretøyets lengde. På ferger med AutoPASS regnes takst ut fra kjøretøyets lengde. Dette gjelder også ferger og bruer i Sverige og Danmark.

Elbil

Rabatt for el-biler forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og montert AutoPASS-brikke. Uten avtale og brikke blir el-bil avkrevd passeringstakst i bomstasjoner. 

 

Plikt til å betale bompenger følger av forskrift om betaling av bompenger av 28. november 2016 nr. 1418, gitt med hjemmel i vegloven § 27.

 

 • I enkelte anlegg har el-biler egen takst. Dette gjelder bomringer med miljødifferensierte takster slik som hos Fjellinjen (Oslo) og  i Bergen. Her vil el-bil uten gyldig Auto-Passavtale måtte betale takst for el-bil. Med gyldig AutoPASS-avtale vil el-biler få 20% rabatt på denne taksten.
 • I andre anlegg gis det rabatt i henhold til takstvedtak for det enkelte anlegg for el- biler som har gyldig AutoPASS-avtale. Passerer man stasjonen med el-bil uten gyldig AutoPASS-avtale fører dette til at man betaler høyeste takst for takstklasse (Takstklasse 1 - Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg. Takstklasse 2 - Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg.)
 • El-biler med utenlandsk registreringsnummer som tegner AutoPASS-avtale må benytte følgende lenk www.epass24.com/environment for å bli registrert som miljøvennlig kjøretøy. Dersom man ikke registrerer seg via denne lenken vil man bli avkrevd høyeste takst for takstklasse.
 • Brikkedepositum må betales av alle som inngår AutoPASS-avtale. Manglende betaling av dette regnes som mislighold av AutoPASS-avtalen og kan føre til at avtalen sperres.

Vi viser til følgende retningslinjer i Veileder for bompengeprosjekter 010919:

 • Alle rabatter betinger bruk av elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale.
 • Nullutslippskjøretøy: Det gis 50-100 prosent rabatt i hver takstgruppe avhengig av hva som er bestemt lokalpolitisk for det enkelte bompenge prosjektet. For takstgruppe 1 gis rabatten etter fratrekk av brikkerabatt.

AutoPASS-avtalen Punkt 2.9:

«Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.»

 

Avtale kan tegnes her. Bilendring kan meldes på "Min side"

Når en el-bil er registrert på en AutoPASS-brikke, hentes opplysningene om bilens drivstoffklasse fra Motorovgnregisteret, og rabatt settes automatisk i systemet .

Brikkedepositum gjelder også for elbiler. Depositumet på brikken må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis depositumet ikke betales, vil du fortsatt få faktura for alle passeringene.

Vegamot har egen web-side for takster og rabatter med AutoPASS-avtale. Trykk her for å åpne siden i ny fane. 

 

 

 

 

Innehavere av parkeringskort

Fritak for innehavere av parkeringskort

Som følge av bompengereformen samt skifte av datasystem for innkreving av bompenger i Norge endres rutinene for innvilgelse av fritak for passeringsavgift i bomringer for personer som innehar HC-parkeringskort.

For kunder som allerede har fått innvilget fritak pr.01.05.2021 medfører dette ingen endring. Fritaket videreføres i det nye systemet.

Kunder som får innvilget HC-kort for første gang eller kunder som får fornyet sitt HC-kort etter 1/5-21 må følge følgende rutine:

Søknad om fritak for bompenger i bomringer skal sendes til bompengeselskapet. Søknaden skal inneholde navn, e-postadresse/telefonnummer, bilnummer og brikkenummer. I tillegg må kopi av for- og bakside av HC-kortet vedlegges.

Fritak gjelder fra det tidspunktet bompengeselskapet innvilger søknad/fornyelse og dette er registrert i AutoPASS-samvirke. Belastning av passeringer foretatt før fritaket er innvilget vil opprettholdes.

Dersom du mottar ny brikke til ditt kjøretøy (lavt batteri, defekt brikke, brikke på avveie etc.) er det viktig at nytt brikkenummer registreres da fritaket er registrert mot AutoPASS-brikken. Meldingen må inneholde navn, e-postadresse/telefonnummer, bilnummer og gammelt og nytt brikkenummer. Fritaket vil da overføres til den nye brikken. Belastning av passeringer foretatt før fritaket er registrert vil opprettholdes.

Vi viser til pkt. 11.Fritak fra betaling av bompenger i «Takstretningslinjer for bompengeprosjekt på offentlig veg» :

 • Fritaket kan kun knyttes til en brikkeavtale.
 • Fritaksordningene betinger bruk av elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale.
 • Fritaksordninger har ikke tilbakevirkende kraft.

 

 

Hva skjer dersom et kjøretøy passerer en bomstasjon på en bergingsbil?

Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.

Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passering.