Vegamot | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Om prosjektet

Om prosjektet
 

Namdal Bomvegselskap AS ble etablert 6. oktober 1999 med Namsos kommune som hovedaksjonær.
Hovedoppgaven for selskapet er å finansiere utbyggingen av Namdalsprosjektet samt forestå innkreving av bompenger på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte.

 

 

 

 

Veiprosjekter:

 

FØR
ETTER
Jernbakegata før Jarnbanegata nå
JERNBANEGATA: Gata mellom Høgskolen (til venstre) og ABC Stormarked og NA/Hojem-bygget framsto relativt ustrukturert. NY GATE: Jernbanegata i ny drakt er knapt til å kjenne igjen, med midtrabatt, beplantning og gang- og sykkelveg på begge sider.
-
FØR ETTER
Kleppen før Kleppen nå
KLEPPAKRYSSET: Krysset i bunnen av Bjørumsbrekka var et av de mest trafikkerte vegkryssene i Namsos, med stor trafikk til Kleppen og Fossbrenna. RUNDKJØRING: Kleppakrysset er erstattet av ei rundkjøring med omfattende omlegging av tilstøtende veger. Rundkjøringa krevde så stor plass at flere bolighus måtte innløses.
-
FØR ETTER
Namdalsvegen før Namdalsvegen nå
NAMDALSVEGEN: Det var dårlige forhold for myke trafikanter langs hovedinnfartsvegen til Namsos sentrum. Fortauene var dårlig utformat og vegetasjonen var tett. OPPSTRAMMING: Sjøl om det er svinger i Namdalsvegen, har innfartsvegen fra øst fått ei skikkelig oppstramming med gang- og sykkelveg på begge sider og leskjermer inntil de nærmeste bolighusene.
-
FØR ETTER
Vika før Vika nå
BLE REVET: I lokalene etter det gamle kommunelageret i Vika holdt ungdomsklubben Lagre’ til. Bygningene ble jevnet med jorda og nye lokaler for ungdomsklubben ble ført opp på Bjørum. VIKATUNNELEN: Inngangen til Vikatunnelen fra sør er et "smykke" i Namdalsprosjektet. Blant annet er byvåpnet på plass over tunnelen.
-
FØR ETTER
Østbyen før Østbyen nå
LYSKRYSSET: "Lyskrysset på Østbyen" var et kjent begrep og var byens eneste lyskryss til det ble erstattet av ei rundkjøring. ØSTBYEN: Lyskrysset ble erstattet av ei rundkjøring – og en bomstasjon 50 meter mot øst

 

Namdalsvegen