Vegamot | Namdalsprosjektet

Namdalsprosjektet | Om prosjektet

Om prosjektet
 

Namdal Bomvegselskap AS ble etablert 6. oktober 1999 med Namsos kommune som hovedaksjonær.
Hovedoppgaven for selskapet er å finansiere utbyggingen av Namdalsprosjektet samt forestå innkreving av bompenger på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte.

31. mars kl. 14 opphører innkrevingen av bompenger i Namsos.

Innkrevingen startet opp 6. januar 2003. Opprinnelig var bompengeperioden satt til 14 år, men på grunn av lavere inntekter enn forutsatt og høyere kostnader ble bompengeperioden godkjent utvidet med fire år av Stortinget, jf. St. prop. 62 (2003-2004). Bomringen har stått i 16 år, og tas nå ned ett og et halvt år før den forlengede innkrevingsperioden utløper.

Bompengene har finansiert Namdalsprosjektet. Anleggskostnadene var til sammen 532 mill. kroner (2011-kroner). Bompenger har finansiert om lag 45 prosent av prosjektet.

Dette ble bygd i Namdalsprosjektet:

  • Ny tunnel gjennom Vika, lengde 600 meter
  • Ny bru over Namsen, lengde 360 meter
  • 12,3 km veg
  • 13,2 km gang- og sykkelveg

 

 

 

Veiprosjekter:

 

FØR

ETTER

Jernbakegata før Jarnbanegata nå
JERNBANEGATA: Gata mellom Høgskolen (til venstre) og ABC Stormarked og NA/Hojem-bygget framsto relativt ustrukturert. NY GATE: Jernbanegata i ny drakt er knapt til å kjenne igjen, med midtrabatt, beplantning og gang- og sykkelveg på begge sider.
-
FØR ETTER
Kleppen før Kleppen nå
KLEPPAKRYSSET: Krysset i bunnen av Bjørumsbrekka var et av de mest trafikkerte vegkryssene i Namsos, med stor trafikk til Kleppen og Fossbrenna. RUNDKJØRING: Kleppakrysset er erstattet av ei rundkjøring med omfattende omlegging av tilstøtende veger. Rundkjøringa krevde så stor plass at flere bolighus måtte innløses.
-
FØR ETTER
Namdalsvegen før Namdalsvegen nå
NAMDALSVEGEN: Det var dårlige forhold for myke trafikanter langs hovedinnfartsvegen til Namsos sentrum. Fortauene var dårlig utformat og vegetasjonen var tett. OPPSTRAMMING: Sjøl om det er svinger i Namdalsvegen, har innfartsvegen fra øst fått ei skikkelig oppstramming med gang- og sykkelveg på begge sider og leskjermer inntil de nærmeste bolighusene.
-
FØR ETTER
Vika før Vika nå
BLE REVET: I lokalene etter det gamle kommunelageret i Vika holdt ungdomsklubben Lagre’ til. Bygningene ble jevnet med jorda og nye lokaler for ungdomsklubben ble ført opp på Bjørum. VIKATUNNELEN: Inngangen til Vikatunnelen fra sør er et "smykke" i Namdalsprosjektet. Blant annet er byvåpnet på plass over tunnelen.
-
FØR ETTER
Østbyen før Østbyen nå
LYSKRYSSET: "Lyskrysset på Østbyen" var et kjent begrep og var byens eneste lyskryss til det ble erstattet av ei rundkjøring. ØSTBYEN: Lyskrysset ble erstattet av ei rundkjøring – og en bomstasjon 50 meter mot øst

 
 

Namdalsvegen