Vegamot | E6 Trondheim - Stjørdal

E6 Trondheim - Stjørdal

AutoPASS

Hva er AutoPASS?

AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Det eies av Statens vegvesen.

Det er omtrent 230 bomstasjoner i Norge der du kan betale med AutoPASS-brikke. Alle disse bomstasjonene er merket med "AutoPASS". Rabatter og fritak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Med en gyldig AutoPASS-avtale gis det rabatt på bompasseringer for kjøretøy i takstgruppe 1.

Ved passeringer i automatiske bomstasjoner uten brikke blir det tatt bilde av bilskiltet. Registreringsnummeret på bilskiltet blir kontrollert i motorvognregisteret til Statens Vegvesen. Bileier får tilsendt faktura som inneholder opplysning om passering, kjøretøy og skyldig beløp. 

AutoPASS-samvirke er AutoPASS samarbeidet mellom alle bompengeselskapene i Norge. Det er det som gjør at du kan ha avtale hos et selskap og oppnå samme fordeler ved passering i alle bomanleggene i Norge.

 

Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

Med AutoPASS-avtale oppnås rabatt hos de fleste bompengeselskap i Norge.
Det har ikke noe å si hvor du bestiller brikken fra – du får samme rabatt på vei og ferje uansett, forutsatt gyldig avtale og brikke.
Oversikt over alle brikkeutsteder finner du her.

Tegn avtale trykk her.

Hvilke rabatter får jeg i andre anlegg?

Vegamot har egen web-side for takster og rabatter med AutoPASS-avtale. Trykk her for å åpne siden i ny fane. 

 

 

Kan jeg bruke AutoPASS-brikken i utlandet?

AutoPASS-brikken kan benyttes ved passering av bomstasjoner i Sverige og Danmark. Passeringer med AutoPASS-brikken registreres på din avtale på samme måte som passeringer i Norge. Dette avhenger av avlest brikke og gyldig avtale.

Registreres en gyldig AutoPASS-brikke ved passering, oppnås bl.a. 8% rabatt på passeringer på Øresundsbron. Ved å opprette tilleggsavtale hos disse selskapene oppnås høyere rabatt. Merk at priser for passeringer på broer og ferger i Sverige og Danmark beregnes ut fra lengde på kjøretøyet, ikke tillatt totalvekt.

Tjenesten for bruk av samme brikke i Norge, Sverige og Danmark heter EasyGo. Les mer om hvilke bompengeselskap som er inkludert i EasyGo-samarbeidet på www.easygo.com. 

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn (inkl. kjøretøy i kjøretøyklasse M1) kan bestille en EasyGo+ brikke, som også gjelder i Østerrike. Disse kjøretøyene trenger kun en brikke. Dersom kjøretøyet er registrert på avtaler i Norge, må EasyGo+ brikken også registreres på disse avtalene.

 

Hvordan er AutoPASS-løsningen tilpasset turister?

Alle kjøretøy, uansett nasjonalitet, må betale for bompenger i Norge. De automatiske bomstasjonene er utstyrt med kamera som leser av registreringsnummeret på biler uten gyldig bombrikke. Utenlandske kjøretøy uten gyldig bombrikke blir fakturert for passeringene av Euro Parking Collection plc (EPC).

Man kan opprette en konto hos EPC før ankomst til Norge og registrere bilen som skal benyttes.. Dette er frivillig, men ved å registrere en konto hos EPC vil det redusere tiden fra din reise i Norge til du mottar faktura på bompasseringene. I tillegg vil du få tilgang til dine fakturaer, sjekke forfall, registrere for mottak av faktura pr. e-post og gjøre betalinger.

Vi gjør oppmerksom på at på noen bomanlegg vil belastningen være avhengig av bilens utslippsklasse. For utenlandske biler må utslippsklassen registreres på http://www.autopass.no/ed , slik at man blir fakturert med riktig bomavgift. Dersom du har konto hos EPC registrerer du bilens utslippsklasse der.

Dersom du planlegger å være i Norge over to måneder, eller på jevnlig basis, anbefaler vi at du tegner en AutoPASS-avtale.

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn er det obligatorisk med gyldig bombrikke .

Hvilken takstgruppe gjelder for bilen min?

Priser og rabatter hos de forskjellige bompengeselskapene er avhengig av hvilken takstgruppe kjøretøyet tilhører.

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

TAKSTGRUPPE 1

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3,5 tonn, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1. For at kjøretøy over 3,5 tonn skal inngå i takstgruppe 1 stilles det krav om AutoPASS-brikke og gyldig avtale.

TAKSTGRUPPE 2

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, med unntak av biler som er registrert i kjøretøygruppe M1 (med gyldig avtale).
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som brukes i næring: det er obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn som benyttes i næring i Norge å ha AutoPASS-brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2. Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy.

På ferger med AutoPASS regnes takst ut fra kjøretøyets lengde. Dette gjelder også for bruk av brikken på Øresundsbron og Storebælt.

Hva er kjøretøygruppe M1?

Kjøretøygruppe M1

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Ny ordning for takstberegning:

Den  4. april 2016 ble det innført en ny ordning fører til at biler over 3500 kg i gruppe M1 kan få samme takst som biler under 3500 kg
Det stilles da krav gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til avtalebetingelsene:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

NORSKE BILER

Norske biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, inngår automatisk i takstgruppe 1.

UTENLANDSKREGISTRERTE BILER MED AUTOPASS-BRIKKE

Eiere av utenlandskregistrerte biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1.

MED ANDRE TYPER EASYGO-BRIKKER

Eiere av biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGo-brikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1 ved bompasseringer i Norge.

 

Er det obligatorisk brikke for tunge kjøretøy?

Gyldig brikke er obligatorisk for kjøretøy over tillatt totalvekt over 3,5 tonn og som er registrert eller leaset av foretak, stat, kommuner, fylkeskommuner og biler som er registrert på privatpersoner og brukes i næringsvirksomhet. Bombrikke er ikke obligatorisk for bobiler og andre kjøretøy som er registrert på personer og som kun brukes til privat formål. 

Med næringsvirksomhet menes virksomhet som er egnet til å gi netto inntekt.

Når det gjelder personbiler med tillatt totalvekt over 3,5 tonn er det kun biler som er registrert på på privatpersoner og som brukes i næringsvirksomhet som må ha brikke. Hvis du er ikke er sikker om bilen brukes i næring anbefales det at du skaffer en bombrikke for å unngå usikkerhet i en eventuell kontrollsituasjon. Dette gjelder både om du skriver kjørebok eller ikke.

Bombrikken må være tilknyttet kjøretøyet, da det er avtalen for brikken som knytter sammen brikkenummer og kjøretøyets registreringsnummer. Dette betyr at dersom brikken flyttes til et annet kjøretøy, må avtalen endres. Det gis gebyr i kontroll hvis brikkenummeret er knyttet til et annet registreringsnummer. Registreringsnummeret kan endres på MinSide hos ditt bompengeselskap.

Grensen på 3,5 tonn gjelder kjøretøyets tillatte totalvekt. Kjøretøy som har mer enn 3,5 tonn tillatt totalvekt i vognkortet skal inngå i brikkeavtale for tung bil og betale bompengetakst for tung bil. 

Påbudet gjelder på hele det norske, offentlige vegnettet. Det har ikke betydning om det er bomstasjoner der kjøretøyet brukes.

Påbudet gjelder ikke traktorer og motorredskaper. Tilsvarende gjelder påbudet ikke kjøretøy som er tilknyttet NATO militære hovedkvarter og , utenlandske Nato-styrker som er med Partnerskap for fred, og påbudet gjelder heller ikke kjøretøy tilpasset militært formål som er eid av forsvaret.

ytterligere informasjon om obligatorisk brikke finner du her.

 

Rabatt for elbil - hvordan fungerer det?

Rabatt for el-biler forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og montert AutoPASS-brikke. Uten avtale og brikke blir el-bil avkrevd passeringstakst i bomstasjoner. 

 

Plikt til å betale bompenger følger av forskrift om betaling av bompenger av 28. november 2016 nr. 1418, gitt med hjemmel i vegloven § 27.

 

 • I enkelte anlegg har el-biler egen takst. Dette gjelder bomringer med miljødifferensierte takster slik som hos Fjellinjen (Oslo) og  i Bergen. Her vil el-bil uten gyldig Auto-Passavtale måtte betale takst for el-bil. Med gyldig AutoPASS-avtale vil el-biler få 20% rabatt på denne taksten.
 • I andre anlegg gis det rabatt i henhold til takstvedtak for det enkelte anlegg for el- biler som har gyldig AutoPASS-avtale. Passerer man stasjonen med el-bil uten gyldig AutoPASS-avtale fører dette til at man betaler høyeste takst for takstklasse (Takstklasse 1 - Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg. Takstklasse 2 - Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg.)
 • El-biler med utenlandsk registreringsnummer som tegner AutoPASS-avtale må benytte følgende lenk https://www.epcplc.com/environmental_differentiation/ for å bli registrert som miljøvennlig kjøretøy. Dersom man ikke registrerer seg via denne lenken vil man bli avkrevd høyeste takst for takstklasse.
 • Brikkedepositum må betales av alle som inngår AutoPASS-avtale. Manglende betaling av dette regnes som mislighold av AutoPASS-avtalen og kan føre til at avtalen sperres.

Vi viser til følgende retningslinjer i Veileder for bompengeprosjekter 010919:

 • Alle rabatter betinger bruk av elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale.
 • Nullutslippskjøretøy: Det gis 50-100 prosent rabatt i hver takstgruppe avhengig av hva som er bestemt lokalpolitisk for det enkelte bompenge prosjektet. For takstgruppe 1 gis rabatten etter fratrekk av brikkerabatt.

AutoPASS-avtalen Punkt 2.9:

«Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.»

 

Avtale kan tegnes her. Bilendring kan meldes på "Min side"

Når en el-bil er registrert på en AutoPASS-brikke, hentes opplysningene om bilens drivstoffklasse fra Motorovgnregisteret, og rabatt settes automatisk i systemet .

Brikkedepositum gjelder også for elbiler. Depositumet på brikken må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis depositumet ikke betales, vil du fortsatt få faktura for alle passeringene.

Vegamot har egen web-side for takster og rabatter med AutoPASS-avtale. Trykk her for å åpne siden i ny fane. 

 

 

 

 

 

Er det fritak for innehavere av parkeringskort?

Fritak for innehavere av parkeringskort

Som følge av bompengereformen samt skifte av datasystem for innkreving av bompenger i Norge endres rutinene for innvilgelse av fritak for passeringsavgift i bomringer for personer som innehar HC-parkeringskort.

For kunder som allerede har fått innvilget fritak pr.01.05.2021 medfører dette ingen endring. Fritaket videreføres i det nye systemet.

Kunder som får innvilget HC-kort for første gang eller kunder som får fornyet sitt HC-kort etter 1/5-21 må følge følgende rutine:

Søknad om fritak for bompenger i bomringer skal sendes til bompengeselskapet. Søknaden skal inneholde navn, e-postadresse/telefonnummer, bilnummer og brikkenummer. I tillegg må kopi av for- og bakside av HC-kortet vedlegges.

Fritak gjelder fra det tidspunktet bompengeselskapet innvilger søknad/fornyelse og dette er registrert i AutoPASS-samvirke. Belastning av passeringer foretatt før fritaket er innvilget vil opprettholdes.

Dersom du mottar ny brikke til ditt kjøretøy (lavt batteri, defekt brikke, brikke på avveie etc.) er det viktig at nytt brikkenummer registreres da fritaket er registrert mot AutoPASS-brikken. Meldingen må inneholde navn, e-postadresse/telefonnummer, bilnummer og gammelt og nytt brikkenummer. Fritaket vil da overføres til den nye brikken. Belastning av passeringer foretatt før fritaket er registrert vil opprettholdes.

Vi viser til pkt. 11.Fritak fra betaling av bompenger i «Takstretningslinjer for bompengeprosjekt på offentlig veg» :

 • Fritaket kan kun knyttes til en brikkeavtale.
 • Fritaksordningene betinger bruk av elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale.
 • Fritaksordninger har ikke tilbakevirkende kraft.