Gå til innholdet
Fv. 659 Nordøyvegen|Spørsmål / Svar|Fritak

Fritak

Fritak for bompenger i bomringer for forflytningshemmede

Bompengeselskapet kan etter søknad innvilge fritak for forflytningshemmede i bomringer. Fritaket gjelder ikke i øvrige bomstasjoner.

Innehavere av parkeringstillatelse med gyldighet på minst to år i henhold til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan gis fritak. Fritaksordningene betinger bruk av elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale. Fritaket er knyttet til én bil og fribrikken kan ikke flyttes mellom biler uten å endre avtalen. Avtalen kan ikke endres for at fritakshaver skal kunne benytte fribrikken i flere kjøretøy. Om fritakshaver har flere kjøretøy, må man velge det kjøretøyet som er mest hensiktsmessig å ha fritaket knyttet til.

Utenlandske statsborgere som er forflytningshemmede og som kan framlegge bevis merket med det internasjonale symbolet for forflytningshemmede og navnet til den berettigede eller kjennemerket på kjøretøyet kan få tilsvarende fritak.

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få to brikker hvor det legges inn fritak for betaling av bompenger i bomringer. Barn er i denne sammenheng definert som personer under 18 år.

Parkeringstillatelsen og brukeravtalen skal stå i samme navn. Unntaket er når barn under 18
år er innehaver av parkeringstillatelsen.

Søknad om fritak for bompenger i bomringer skal sendes til bompengeselskapet. Søknaden skal inneholde navn, e-postadresse/telefonnummer, bilnummer og brikkenummer. I tillegg må kopi av for- og bakside av HC-kortet vedlegges, samt en bekreftelse fra utsteder på at kjøretøyet har en gyldig brukeravtale for AutoPASS.

Søknad om fritak kan sendes på:
Epost: kontakt@vegamot.no 
Post: Vegamot AS, Postboks 1905 Moholt, 7448 Trondheim 

Søknad om fritak for bompenger i bomringer behandles som enkeltvedtak jf. Forvaltningsloven §2 tredje ledd og kan påklages innen 3 uker jf. Forvaltningslovens §29. Klage sendes kontakt@vegamot.no. Dersom vedtaket fastholdes kan klagen sendes videre til Vegdirektoratet, firmapost@vegvesen.no.

Fritak for bompenger i bomringer er regulert i Statens vegvesens Veileder for Bompengeprosjekter kap. 6.3.6 Fritaksordninger, og Takstretningslinjer for bompengeprosjekt på offentlig veg, punkt 11. Merk spesielt følgende:  

  • Fritaket kan kun knyttes til en brikkeavtale.
  • Fritaksordningene betinger bruk av elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale.
  • Fritaksordninger har ikke tilbakevirkende kraft.