Vegamot | Bypakke Ålesund

Bypakke Ålesund | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Klipra kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Volsdalen kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Lerstadvegen kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Hatlaåsen kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Olsvika kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Ytterholen kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Breivika kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Moa kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Elvebakken kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Liljedahlen kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Blindheimsbreivika kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40
Brusdalsvegen kr. 26,00 kr. 20,80 kr. 10,40


 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Klipra kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Volsdalen kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Lerstadvegen kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Hatlaåsen kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Olsvika kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Ytterholen kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Breivika kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Moa kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Elvebakken kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Liljedahlen kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Blindheimsbreivika kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00
Brusdalsvegen kr. 52,00 kr. 52,00 kr. 0,00

 

 

Månedstak: Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. I Bypakke Ålesund er det månedstak på 60 passeringer per kalendermåned for kjøretøy i takstgruppe 1. Månedstak gjelder ikke for takstgruppe 2. Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke.

Timesregel: Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen. Det er lagt til grunn felles timesregel for alle bomstasjoner i Bypakke Ålesund. Ordningen gjelder for både takstgruppe 1 og 2, for alle kjøretøy med gyldig avtale og brikke. 

Fritak: Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:
• Passasjerer i alle typer kjøretøy
• Gående og syklende
• Motorsykler og mopeder
• Kollektivtransport i konsesjonert rute*
• Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig brukeravtale og elektronisk brikke.
I tillegg kan det etter søknad til bompengeselskapet innvilges fritak for forflytningshemmede
i bomringer. Fritaket forutsetter gyldig brukeravtale og brikke, samt framlegg av
parkeringstillatelse i henhold til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Parkeringstillatelsen og brukeravtalen skal stå i samme navn. Unntaket er når barn under 18
år er innehaver av parkeringstillatelsen.

Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle avtalebetingelser:
2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.