Gå til innholdet
Miljøpakken Trondheim|Takster og rabatter|Takstgruppe 2

Takstgruppe 2 | Takstgruppe 1

Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale

 • Bomstasjoner
  Full pris
  Med Avtale
  Med avtale Nullutslipp
 • S58. Være (Malvikvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  48,00 (95,00)*
  48,00 (95,00)*
  0,00
 • S55. Nydalsbrua Nord (Oslovn)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  35,00 (64,00)*
  35,00 (64,00)*
  0,00
 • S54. Nydalsbrua Sør (Oslovn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00 (åpner okt. 2023)
  35,00 (64,00)*
  35,00 (64,00)*
  0,00
 • S53. Nedre Leirfoss (Fossestuvn)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  48,00 (95,00)*
  48,00 (95,00)*
  0,00
 • S52. Klett E6 Storlerbakken*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  48,00 (95,00)*
  48,00 (95,00)*
  0,00
 • S51. Klett rv707*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  48,00 (95,00)*
  48,00 (95,00)*
  0,00
 • S59. Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S60. Haakon VIIs gt (vest for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S61. Landbruksvegen (ved IKEA)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S62. Tungasletta (sør for Bromstadvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S63. Moholt (Brøsetvegen/ Jonsvannveien)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S64. Torbjørn Bratts veg (nord for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S65. Bratsbergveien (nord for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S66. Tempeveien (nord for Sluppenvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S56/S57. Kroppan bru / Holtemannsvegen (Nordgående/ Sørgående)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  54,00 (73,00)*
  54,00 (73,00)*
  0,00
 • S67. Bøckmans veg (nord for Svalevegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S68. Byåsvegen (sør for Havstadvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S69. Gamle Oslovei (nord for Skavlandsveg)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00
 • S86. Fv 885 Tillerbrua*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  48,00 (95,00)*
  48,00 (95,00)*
  0,00
 • S85. Fv 704 Torgårdsletta*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  48,00 (95,00)*
  48,00 (95,00)*
  0,00
 • S70. Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  34,00 (44,00)*
  34,00 (44,00)*
  0,00

 

Månedstak:
Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. I Miljøpakken belastes maks 110 betalende passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet en avtale. Dette gjelder passeringer foretatt i alle de syv bomsnittene i Miljøpakken. Månedstak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Rett på månedstak oppheves for innværende måned ved endring av brikkeutsteder, dette gjelder også ved brikkebytte såfremt ikke brikkebyttet er utført av eller i samarbeid med brikkeutsteder.

Ved brikkebytte er det nødvendig å utføre denne prosessen i samarbeid med brikkeutsteder. Ved å koordinere brikkebyttet med brikkeutsteder, sikrer man at den nye brikken blir riktig tilknyttet den eksisterende avtalen og kjøretøy, og at månedstak blir ivaretatt. Videre kan brikkeutstederen gi nødvendig veiledning og assistanse i brikkebytteprosessen. Dette sikrer en smidig overgang til den nye brikken.

Merk, dette krever at brikkeutsteder benytter «brikkebyttefunksjonen». Snakk med din brikkeutsteder for å være sikker på at dette blir utført riktig. Du må benytte samme brikkeutsteder for at passeringene blir tellende opp mot månedstak i inneværende måned. Planlegger du å bytte brikkeutsteder anbefales vi at dette gjøres ved et månedsskifte for å opprettholde månedstak i størst mulig grad. 


Timesregel:
Miljøpakken består av syv bomsnitt. Det betales kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 minutter.Timesregel forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. (Fra 1. september 2023 er det ikke lengre krav om gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få timesregel i Miljøpakken i Trondheim)


Tidsdifferensiert takster:
I Miljøpakken er takstene tidsdifferensierte. Det vil si at i tidsrommene mellom 07-09 og 15-17 er det egne regler (rushtidsavgift). Rushtidsdavgift kreves ikke lørdag, søndag eller helligdager. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidsavgift.


Særskilte regler ved Moholt:
Bompunktet ved Moholt består av to bomstasjoner, en ved Brøsetvegen og en ved Jonsvannsveien. Passering gjennom begge bomstasjonene i løpet av et tidsvindu som også er tilpasset rushtrafikk fører til at passeringene blir annullert.  
 

Tverrgående løsning:
I tillegg til vanlig timesregel, så finnes det to tverrgående løsninger mellom bomstasjon i
Bøckmanns vei, to stasjoner i Osloveien ved Nydalsbru, og Tonstad. Begge tverrgående løsninger
forutsetter gyldig brukeravtale og brikke.

1. Ved betalt passering i bomstasjonen i Bøckmans vei (stasjon nr. 67), skal det ikke
betales bompenger i bomstasjonene Nydalsbrua Nord (stasjon nr. 55) og Nydalsbrua Sør
(stasjon nr. 54). Ordningen gjelder begge veier.

2. Ved betalt passering i bomstasjonen Tonstad (stasjon nr. 70), skal det ikke betales
bompenger i bomstasjonene Nydalsbrua Nord (stasjon nr. 55) og Nydalsbrua Sør (stasjon
nr. 54). Ordningen gjelder begge veier.

3. Dersom timesregel kommer i effekt gjelder ikke tverrgående løsning.


Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke:
- 20 %. brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.
- 60 % rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
- 100 % rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.


Fritak:
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:
- Passasjerer i alle typer kjøretøy
- Gående og syklende
- Motorsykler og mopeder
- Kollektivtransport i konsesjonert rute*
- Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig brukeravtale og brikke.

I tillegg kan det etter søknad til bompengeselskapet innvilges fritak for forflytningshemmede
i bomringer. Fritaket forutsetter gyldig brukeravtale og brikke, samt framlegg av
parkeringstillatelse i henhold til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Parkeringstillatelsen og brukeravtalen skal stå i samme navn. Unntaket er når barn under
18 år er innehaver av parkeringstillatelsen.


Bostedsfritak:
Samferdselsdepartementet har i brev av 11. oktober 2022 til Vegdirektoratet åpnet for at det
kan innføres et særskilt bostedsfritak i Miljøpakken som en midlertidig ordning. Følgende
bomstasjoner omfattes av ordningen:
• 58 «Malvikvegen – Være»
• 86 «Tillerbrua»
• 85 Fv704 Torgård»
• 51 «Fv707 – Klett»
Trondheim kommune tar kontakt med bompengeselskapet for å få på plass en rutine for
jevnlig oppdaterte adresseliste over husstander som vil ha rett på fritak som følge av brev fra
departementet.

Fritak kan innvilges for kjøretøy registrert på eller leaset av personer med folkeregistrert
adresse på en av berørte adresser, og at det kun gjelder for to kjøretøy per husstand. Det
forutsettes at kjøretøyene har gyldig brukeravtale og brikke. Ordningen vil i tråd med
etablert praksis ikke få tilbakevirkende kraft, bostedsfritaket er gyldig fra det tidspunkt
søknaden innvilges.


Alle fritak og rabatter forutsetter gyldig AutoPASS-Avtale og brikke.

Se gjeldende takstvedtak (PDF)