Gå til innholdet
E6 Vindåsliene|Om prosjektet

Om prosjektet

En konseptvalgutredning (KVU), som ble gjennomført i 2010-2012, ligger til grunn for hva slags standard E6 på strekningen skal ha. Statens vegvesens anbefalte konsept (kombinasjonskonseptet) innebærer en sammenhengende utbygging av ny E6 mellom Ulsberg og Skjerdingstad i hovedsak med

  • to-/trefelts veg med midtrekkverk sør for Støren
  • firefelts motorveg nord for Støren

 

Arbeidet med å få realisert en betydelig oppgradering av den nasjonale transportkorridoren E6 gjennom Sør-Trøndelag har pågått i mange år. Oppgraderingen har til nå vært preget av utbedringer på kortere delstrekninger, som hver for seg har bedret fremkommeligheten og trafikksikkerheten på de strekningene hvor investeringene er iverksatt, for eksempel Melhus sentrum, men som har forsterket inntrykket av svært variabel standard.

Midt-Norges viktigste hovedveg

E6 gjennom Sør-Trøndelag sør for Trondheim er en viktig del av en nasjonal transportkorridor og er Midt-Norges viktigste hovedveg. Vegen har i dag en standard som er preget av store standardsprang. Vegbredde og svinger (kurvatur) er ikke på noen måte tilpasset dagens og fremtidens transport og gir betydelige hindringer for utvikling i tettstedene vegene går gjennom. Store deler av dagens hovedvegnett er dermed ikke tilpasset kravene til trafikksikkerhet og fremkommelighet, og er betydelig hemmende for næringslivet i hele Trøndelag, og tilsvarende for den nasjonale/internasjonale transporten nord-sør.

Ulykkesbelastet veg

Andelen tunge kjøretøy er svært høy, med 13-15 % i byområdet og 15-30 % på strekningene sør for Melhus. Dette gjør sammen med den gjennomgående dårlige vegstandarden at transport på strekningen er en stor belastning for både yrkessjåfører og annen trafikk. Selv om ulykkesfrekvensen i de senere årene er redusert også på denne strekningen, gir de relativt store trafikkmengdene høye ulykkeskostnader. Strekningen utgjør 0,3 % av landets riks- og fylkesveger, men den representerer 1,0 % av ulykkeskostnadene.

E6 gjennom flere tettsteder

E6 går i dag gjennom tettstedene Berkåk, Soknedal, Lundamo, Ler og Kvål. Det mangler tilbud til gående og syklende på lange strekninger. Mange steder mangler også parallell lokalveg. Eiendommer langs E6 må derfor betjenes via direkte avkjørsler og E6 må benyttes som lokalveg, til f.eks. jordbrukstransport. Det er i dag en rekke direkte avkjørsler til E6, mange av disse er uoversiktlige og med dårlig geometrisk utforming. Som følge av mange direkte avkjørsler er det nedsatt fartsgrense på lange strekninger. Mye randbebyggelse langs E6 medfører også at mange er plaget av vegtrafikkstøy.

Mange behov er relativt allmenngyldige for brukere av enhver hovedveg. For den aktuelle korridoren kan det pekes på noen særlige forhold:

  • En stor del av trafikken er lange reiser. Dette gjelder særlig sør for Støren.
  • En stor del av trafikken har start eller mål i Trondheim. Innbyggertall og økonomisk utvikling i Trondheim vil i stor grad styre trafikkutviklingen i korridoren.
  • Det finnes enkelte alternative ruter til de lange reisene i korridoren, men omvegene er lange med delvis dårlig transportstandard. Storparten av næringsliv og befolkning i Midt-Norge er helt avhengig av korridoren for ekstern kontakt. Det samme gjelder også Nord-Norge, særlig for områdene sør for Narvik.
  • Vegen går gjennom mange tettsteder, særlig i Melhus kommune, og har i tillegg lange strekninger med mange avkjørsler. Dette gir ulemper med tanke på miljø, sikkerhet og framkommelighet. Ulykkesbelastningen langs nåværende E6 er meget høy.

Med bakgrunn i dette har de berørte kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus, samt Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennom prosjektet Trondheimsveien tatt initiativ til å etablere en bompengepakke for utbygging av strekningen.

Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen.