Gå til innholdet
E39 Lønset - Hjelset|Om prosjektet

Prosjekt E39 Lønset-Hjelset (St. Prop. 55S (2020-2021) omfatter bygging av 9,3 km ny 2/3-feltsveg med midtdeler. Vegen bygges avkjørselsfri og for fartsgrense 90 km/t. I tillegg til vegbyggingen består anlegget av 19 konstruksjoner med lengde fra 4 til 100 m.

Dagens veg er smal, har en varierende fartsgrense mellom 50-70 km/t og 95 avkjørsler. Et av de viktigste målene med den nye vegen er å redusere antall ulykker og alvorlighetsgraden på de ulykkene som skjer. 


Det vil ikke være tillatt for myke trafikanter å ferdes på den nye vegen, men de vil i langt større grad kunne ta i bruk dagens E39.


Antall kjøretøy på den nye vegen er ventet å øke betraktelig på åpningtidspunktet. Dette har sammenheng med både den generelle trafikkveksten og åpningen av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i 2025.


Bompengene skal innkreves på to bomstasjoner, en på ny vei og en på gammel vei som indikert på kartet.


Les mer om prosjektet hos Statens Vegvesen her.