Gå til innholdet
E6 Ranheim – Åsen|Om prosjektet

Prosjektet E6 Ranheim – Åsen(St. Prop. 81S (2017-2018) består av to delstrekninger: E6 Ranheim Værnes skal bygges med toløpstunneler i stor grad som utvidelse av eksisterende trasé. E6 Kvithammar–Åsen bygges med toløpstunneler hovedsakelig i ny trasé. Begge strekningene bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.

Det er beregnet at prosjektets samfunnsøkonomiske netto nytte er på om lag 2 milliarder kroner. Ved å legge til grunn 110 km/t, samt andre optimaliseringer, er nytten økt med om lag 10 milliarder kroner sammenliknet med da prosjektet ble lagt til Nye Veier AS sin portefølje.

Etter lokalpolitiske vedtak skal prosjektet delvis finansieres med bompenger. Det er avtalt med Nye Veier AS at utbyggingen skal foretas innenfor en samlet ramme på om lag 13,2 milliarder kroner. Forventet kostnad for utbyggingen er på om lag 11,5 milliarder kroner. Det er lagt til grunn en bompengeandel på 53,6 %.

Bompengene skal innkreves fra fire bomstasjoner:

Bompengeinnkrevingen vil starte på eksisterende bomstasjon på Ranheim den 1.11.2023. Innkrevingspunktet vil etter hvert vil flyttes til Leistad (Malvik). Innkreving på de øvrige bomstasjoner vil starte etter hvert som veien ferdigstilles.

Les mer om prosjektet og framdrift hos Nye Veier her.