Vegamot | Vegamot

Vegamot sin personvernerklæring

Denne erklæringen gjelder for Vegamot AS.

Formålet med erklæringen er å formidle hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke opplysninger
vi behandler, hvem som er ansvarlig for vår behandling, hvordan vi ivaretar ditt personvern og hvilke
lovfestede rettigheter du som er registrert har når det gjelder disse personopplysningene.

1. Personopplysninger

Personopplysninger defineres som enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk
person. Dette kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og
registreringsnummer på kjøretøy.

2. Hvorfor behandler Bompengeselskapene personopplysninger?

Vegamot AS behandler personopplysninger for å kreve inn bompenger fra passeringer med kjøretøy
gjennom bomstasjoner. Innkreving av bompenger skjer utelukkende ved hjelp av automatiske
bomstasjoner, der trafikantene blir fakturert for registrert passering.

Retten til å kreve inn bompenger er hjemlet i Veglovens § 27. Virksomheten krever inn bompenger på
vegne av Statens vegvesen som har oppdraget fra Samferdselsdepartementet. I forlengelsen av
arbeidet med å kreve inn bompenger, behandler vi også personopplysninger for å kunne oppfylle
avtalevilkårene til kunder med AutoPASS-Avtale ("avtalekunder").

3. Behandling av personopplysninger for å kreve inn bompenger

Administrerende direktør i Vegamot AS, Marius Maske, Postadresse Vegamot AS v/Marius Maske,
Postboks 1905 Moholt, 7448 Trondheim, telefon 73 82 48 70, er ansvarlig for at virksomhetens behandling av
personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

4. Hvilken informasjon registreres?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan
vi kommer i kontakt med deg. Alle norske bompengeanlegg er tilknyttet et felles sentralsystem (CSN)
hvor all passeringsinformasjon fra bomstasjonene lagres og som inneholder alle nødvendige
opplysninger knyttet til oppfølging av innkrevingen. CSN er levert av Q-Free ASA. Vi samler inn
følgende personopplysninger til formålene angitt her:

For å kunne kreve inn bompenger, registreres alle kjøretøy som passerer Virksomheten sine
bomstasjoner. Kjøretøy med gyldig avtale registreres i tråd med avtalevilkårene for AutoPASS.
Kjøretøy uten gyldig avtale registreres med bilde av bilens registreringsnummer. Behandlingen er
nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (se også
Veglovens § 27).

For å kunne prise passeringen riktig, registreres tid og sted for passering. Informasjon om
kjøretøyet for kunder uten avtale innhentes fra kjøretøyregister i det land kjøretøyet er registrert. For
kunder med avtale innhentes informasjon fra Miljøregisteret som eies av Statens Vegvesen.
Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c
(se også Veglovens § 27).

For å administrere rett til fritak for betaling: Parkeringskort for forflytningshemmede kan gi rett til
fritak for betaling i enkelte bomanlegg. Informasjon om at det er knyttet et parkeringskort til avtalen
lagres derfor, og behandles som sensitive personopplysninger. Behandlingen er hjemlet i artikkel 9 nr.
2 bokstav a (samtykke).

For å sende faktura, behandler vi opplysninger om avtalens eller kjøretøyets eier. Er du avtalekunde
hos Bompengeselskapene, benytter vi informasjonen du selv har gitt oss. Dersom du ikke har gyldig
avtale, hentes opplysningene fra Motorvognregisteret som eies av Statens vegvesen. I begge tilfeller er
dette firma/navn, adresse og fødselsdato/organisasjonsnummer. Avtalekunder har i tillegg mulighet til
å registrere flere opplysninger som blant annet epostadresse, telefonnummer og parkeringskort.
Behandlingsgrunnlaget for disse opplysningene er GDPR artikkel 6. nr. 1 bokstav b (nødvendig for å
oppfylle avtale). For øvrig er behandlingen nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR
artikkel 6 nr. 1 bokstav c (se også Veglovens § 27).

Ved utsendelse av faktura pr. post kontrolleres adressen mot adresseregister. Ved endring oppdateres
adressen i vår kundedatabase.

Statens vegvesen har inngått avtale med ParkTrade Europe AB (epass24) i Stockholm for
fakturering av utenlandske kjøretøyer uten gyldig avtale.

For å kunne utføre en effektiv innkreving, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk med
kontonummer, fakturahistorikk, avtaleskjema, bruk av webtjenester og opplysninger knyttet til brev,
telefon- og eposthenvendelser til kundeservice. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig
forpliktelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (se også Veglovens § 27).

Besvare henvendelser som kommer inn til oss.
Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt og lengde på samtalen) logges i vår
telefonsystem som er levert av Puzzel. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av
systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Komplett logg slettes
etter ett år. I tillegg har ansatte oversikt over sine siste mottatte anrop i telefonsystemet. Slike
opplysninger kan fremkomme av dokumenter den registrerte oversender eller annen korrespondanse i
anledning saken. I de fleste saker er det imidlertid minimalt med personopplysninger som behandles.
Behandlingen skjer for å bistå den som henvender seg til oss. Behandlingen av personopplysninger i
forbindelse med besvarelser av henvendelser er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f
(interesseavveining).

Informasjon til eksisterende kunder
Vi sender ut generell informasjon per e-post og SMS, for eksempel om endringer i avtalebetingelser
eller påminnelser om brikkebytte til eksisterende kunder, dersom du glemmer å bytte brikke.
Mottakere kan enkelt melde seg av tjenesten. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med
utsending av informasjon er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

For å utarbeide statistikk, samler vi inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på hjemmesiden.
Statistikk benyttes til forbedring og videreutvikling av informasjonstilbudet på nettstedet. Statistikken
kan eksempelvis vise antall besøkende og tidsbruk på ulike sider, samt hvilke nettsteder de kommer
fra og nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles avidentifisert og i aggregert form slik at de ikke kan spores tilbake til den
enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre
første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av
numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet
utleveres ikke fra oss til andre aktører. Mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer
personvern kan du finne her: www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en
nettside. For mer informasjon om informasjonskapsler se www.vegamot.no/cookies

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av
vår leverandør, Coretrek AS. Det er kun Vegamot AS og Coretrek AS som har tilgang til
opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Vegamot AS og Coretrek AS
regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du
kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du
oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre.

5. Utleveres personopplysningene til tredjeparter?

I arbeidet med å kreve inn bompenger, oppfylle avtalevilkår, og å tilby nettsider og
selvbetjeningsløsninger, benytter Vegamot underleverandører og samarbeidspartnere. For å sikre at
personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, inngår vi
databehandleravtaler med alle sine underleverandører og samarbeidspartnere. I tilfeller hvor
leverandører eller underleverandører er lokalisert utenfor EU/EØS (tredjeparter), vil dine persondata
fremdeles være beskyttet gjennom databehandleravtaler som inneholder standardbestemmelsene om
datasikring som er godkjent av Europakommisjonen. Selskapene vil kunne behandle dine
personopplysninger på vegne av Bompengeselskapene.

Bompengeselskapet har inngått avtale med Q-free Norge AS om manuell identifisering av
registreringsnummer (bildebehandling). Q-free Norge AS benytter underleverandør som utfører
identifiseringen fra Filipinene.

I noen tilfeller er vi lovpålagt å utlevere personopplysningene dine, for eksempel til politi eller
skattemyndigheter.

6. Hvordan sikres personopplysningene?

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle
systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord. Alle endringer og handlinger er sporbare.

7. Hvordan arkiveres og slettes personopplysningene?

Passeringsopplysninger slettes etter faste kriterier avhengig av om passeringen er blitt betalt eller ikke.
Passeringene overføres til AutoPASS sentralsystem og slettes etter gjeldende regler fastsatt av Statens
vegvesen. Personopplysninger som er innhentet lagres så lenge de behandlingsansvarlige har behov
for dem for å kreve inn bompenger og behandle klager, forvalte IKT-systemet og utarbeide aggregert
statistikk for bompenger (statistikk uten personopplysninger). Personopplysninger som er
bokføringspliktige lagres i henhold til bokføringsloven § 13. Fakturaer anses som
primærdokumentasjon og skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

8. Dine rettigheter

Som registrert kunde har du rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har rett til å
kreve uriktige opplysninger slettet, rettet eller supplert.

Du har rett til å be om å få personopplysningene utlevert eller slettet. Sletting av opplysninger
forutsetter at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet og at sletting ikke kommer i
konflikt med annet lovverk, for eksempel regnskapsloven og bokføringsloven.

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, har du rett til å sende inn en
klage til Datatilsynet. Vi håper du velger å rette en henvendelse til oss først.

9. Endringer

Vi vil kunne foreta mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon
på våre nettsider. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

10. Vår kontaktinfo

Postadresse: Vegamot AS, Postboks 1905 Moholt, 7448 Trondheim, Norge
Epost: kontakt@vegamot.no
Telefon: +47 73 82 48 80